Vyplnenie osobných údajov GDPR

Ďakujeme vám za váš záujem o prácu v spoločnosti OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o. Pre úspešné prihlásenie prosím vyplňte údaje v GDPR formulári nižšie.

CETIN a.s. logo
CzechToll s. r. o. logo
Air Bank a.s. logo
Zonky s.r.o. logo
Home Credit a.s. logo
SOTIO a.s. logo
Škoda Transportation a.s. logo
PPF Banka a.s. logo
PPF Real Estate s.r.o. logo
Skryť divízie PPF Group Ďalšie divízie PPF Group
Nadace The Kellner Family Foundation logo
OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o. logo
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. logo

Aby sme s Vami mohli byť v kontakte, poskytnite nám nasledujúce údaje

Vyberte CV

Vyberte prílohu

Viem, že práva a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ,,GDPR“) a zákon číslo 110/2019 Sbírky zákonů Českej republiky, o zpracování osobních údajů, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorý platí na území Českej republiky.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe tohto dobrovoľného a slobodne udeleného súhlasu bude spoločnosť PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (ďalej len „PPF a.s.“) a ďalší správcovia spracovávať moje osobné údaje, ktoré im budú v súlade s účelom podľa predošlého odstavca poskytnuté do databázy systému PPF Group eRecruitment (konkrétny výpočet osobných údajov je uvedený v čl. 2 Informácie o spracovaní mojich osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov).

Do systému PPF Group eRecruitment, v ktorom budú uložené moje osobné údaje majú okrem PPF a.s. prístup aj ďalšie spoločnosti v rámci skupiny PPF (konkrétne vymedzenie skupiny PPF nižšie) a spoločnosti, ktoré majú s PPF a.s. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb a nie sú súčasťou skupiny PPF (konkrétny výpočet nižšie).

Spoločnosť PPF a.s. a ďalšie spoločnosti v zmysle predošlého odstavca budú v závislosti na konkrétnych okolnostiach a v medziach tohto súhlasu pôsobiť v roli tzv. správcu osobných údajov.

Tento súhlas udeľujem na dobu 4 rokov.

Viem, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, právo požadovať od správcu osobných údajov prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie ich spracovania, a vznesenie námietky proti ich spracovaniu, mám právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak mám za to, že správca prevádza spracovanie osobných údajov v rozpore s Nariadením Európskeho a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákonom č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Viem, že skupinou PPF sa tu rozumie:

 • Air Bank a.s.
 • Benxy s.r.o.(vrátane Zonky s.r.o.)
 • CETIN a.s.
 • CzechToll s. r. o.
 • Home Credit a.s.
 • Home Credit International a.s.(vrátane EmbedIT)
 • Home Credit Slovakia a.s.
 • Pars Nova a.s.
 • PPF Banka a.s.
 • PPF Real Estate s.r.o.
 • Škoda Electric a.s.
 • Škoda Transportation a.s.
 • Škoda Vagonka a.s.
 • SOTIO a.s.

Viem, že spoločnosťami, ktoré majú s PPF a.s. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb a nie sú súčasťou skupiny PPF, sa tu rozumejú:

 • Nadace The Kellner Family Foundation
 • OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o.
 • Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Po uplynutí doby, na ktorú je tento súhlas udelený, budú moje osobné údaje vymazané alebo anonymizované tak, aby nebola možná spätná identifikácia mojej osoby. Údaje anonymizované v zmysle predošlej vety budú použité na štatistické účely.

Potvrdzujem, že som sa TU v časti Informácie o spracovaní mojich osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov zoznámil/a s kompletnou informáciou o spracovaní, a s právami, ktoré ohľadne mojich osobných údajov mám. Táto kompletná informácia o spracovaní osobných údajov je k dispozícii na webových stránkach www.ppf.eu.

Je nutné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou!
Je nutné vybrať dobu trvania súhlasu!
Je nutné priložiť prílohu!
Povolené sú len prílohy vo formáte JPG, PNG, ODT, PDF, DOC, DOCX!
Zadané meno nie je platné
Zadané priezvisko nie je platné
Zadaný email nemá platný formát!
Zadaná URL adresa Vášho LinkedIn profilu je chybná